Monday, 9 April 2012

TUJUH MARHALAH DA'WAH FARDIYAH siri 2


 
PETAKA MENINGGALKAN DA’WAH
Melalui da’wah, Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam telah berjaya mengangkat mertabat manusia menjadi makhluk yang mulia. Da’wah telah berjaya menyebarkan kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman yang hakiki. Jejak langkah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam telah diikuti oleh para sahabatnya dan diwariskan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Walaupun Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam telah wafat, namun tanggungjawab da’wah tidak berhenti. Tanggungjawab da’wah adalah tanggungjawab kita yang berterusan.

Meninggalkan da’wah mengundang bahaya yang banyak. Yakni, bahaya kepada individu, keluarga, masyarakat dan manusia seluruhnya. Antara bahaya-bahaya meninggalkan da’wah ialah:

1) Mendapat Dosa

Meninggalkan da’wah bererti meninggalkan kewajipan. Al-Quran telah menggariskan betapa tugas da’wah adalah wajib, antaranya:

Bermaksud: Serulah (manusia) kepada jalan Rab-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(Surah an Nahl : 125)

Sambungan Dakwah Fardiah:

MARHALAH KETIGA: MENGISLAHKAN AKHLAK
Pada tahap ini kita membantu mad’u memperbaiki akhlaknya dengan memperkenal atau mendedahkan mereka kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan keta’atan kepada Allah Subhanahuwata’ala dan ibadah-ibadah yang diwajibkan.

Juga, membantu mad’u melatih dan membiasakan diri mereka dalam ketaatan dan disiplin melaksanakan ibadah, menjauhkan diri daripada segala kema’siatan dan menghiasi diri dengan akhlak Islamiyah. Langkah-langkahnya ialah:

1) Menolongnya dan memperkenalkannya akan urusan dinnya.

2) Menolongnya menyelesaikan permasalahan menta’ati Allah Subhanahuwata’ala dalam menjalankan ibadah-ibadah yang ditentukan.

3) Dia dibekalkan dengan buku-buku yang mudah baginya, yang menyentuh permasalahan:
a) Aqidah
b) Ibadah
c) Akhlak
d) Sejarah Islam (sirah)
e) Lain-lain yang bersesuaian.

4) Dia dibawa ke majlis ilmu:
a) Ceramah Islam
b) Nasihat ulama’ yang salih.

5) Mengajak dia berkenalan dengan orang-orang yang salih dan ikhlas, menjauhkannya daripada orang-orang jahat.

6) Sentiasa memimpin dia kepada suasana yang baik.

7) Kita terus memperhatikan tindak-tanduknya (keperibadian Islamnya).

8) Jangan kita biarkan dia tanpa bimbingan dan pertolongan, kerana ditakuti dia lemah dan futur.

9) Di tahap ini, mad’u dibimbing agar:

a) Dia beramal dengan segala perkara yang baru dikenalinya dari hukum-hukum syari’at Islam.
b) Dia menggabungkan dirinya didalam perlaksanaan ibadat dan menjauhkan dirinya dari segala ma’siat.
c) Dia menghiasi dirinya dengan akhlak Islam.
d) Kita nampak peribadi Islamnya mula tegap, kukuh, mantap dan tidak mudah goyang

bersambung...

No comments: